Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

14/11/09

Code kiểm tra sự tồn tại của table


Public Function KIEMTRA(TableName As String)As Boolean
  ' Khai báo biến cục bộ truy xuất đến Database Access
   Dim DB As Database
  ' Biến N lưu trữ số Tables của Database (dùng Byte là đủ)
   Dim N As Byte
  ' Biến i để duyệt qua từng Table
   Dim i As Byte
  ' Khởi tạo biến DB
  Set DB = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
  ' Lấy số Tables có trong Database
  n = DB.TableDefs.Count
 ' Duyệt tuần tự từng Table
  For i = 0 To n - 1
     ' Nếu tên Table thứ i bằng với tên Table muốn tìm
     If DB.TableDefs(i).Name = TableName Then
       ' Hàm trả về giá trị TRUE
       KIEMTRA = True
       ' Thoát khỏi hàm
        Exit Function
     End If
   ' Chuyển qua Table kế
    Next i
   ' Nếu ra khỏi vòng lặp mà vẫn chưa tìm thấy thì hàm trả về False
    KIEMTRA = False
 End Function
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum

5 nhận xét:

 1. Nặc danh17:43 14/12/09

  Có thể dùng For Each table in DB được không bác Noname:
  Function Kiemtra(TableName as string) as boolean
  Dim DB as Database
  Dim table as tabledefs
  Set DB = currentdb()
  For Each table in DB.TableDefs
  If table = TableName
  KIEMTRA = True
  Exit Function
  End if
  Next Table
  KIEMTRA = False
  End Function

  Sent by: haquocquan

  Trả lờiXóa
 2. Cũng được. Nhưng chú ý chỗ phát biểu If
  If Table.Name = TableName then

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh07:47 17/12/09

  Thanks voi doan code kiem tra su ton tai cua table cua ban nhe! Vi minh dang can no!
  Nhung o vong lap for, ban nen gan i=0, neu khong se khong tim thay table dau tien
  trong csdl neu no la table dang can tim!

  Trả lờiXóa
 4. Cảm ơn bạn góp ý! :) Mình sẽ sửa lại! :)

  Trả lờiXóa
 5. Cám ơn các anh em! Xưa mình học Visual Fox... 2.0. Nay mày mò access! Mấy hôm nay theo dõi chủ đề này và đã làm được một đoạn code. Hiện nó đã tạo được thư mục, tạo được file database và table trong thư mục đó.
  Mong quý anh em xem xét góp ý thêm!
  Mình có ý định là làm sao để sau khi tạo csdl, các bảng, sẽ tiếp tục tạo liên kết giữa các bảng đó, rồi lấy dữ liệu từ các bảng trong file cơ sở dữ liệu khác đưa vào các bảng của csdl trong thư mục vừa tạo luôn.
  Rất mong sự chỉ giáo!
  Sub create_F_D_T()
  Dim tenfolderTest As String
  Dim thang As String
  Dim duongdan As String
  Dim csdl As Database
  Dim tencsdl As String
  Dim bang As TableDef
  Dim tenbang As String
  Dim i As Integer
  i = 0

  duongdan = Application.CurrentProject.Path
  tenfolder = duongdan & "\" & Trim(Str(Year(Date)))
  thang = Format(Trim(Str(Month(Date) - 1)), "00")
  tencsdl = tenfolder & "\" & Trim(Str(Year(Date)))
  tenbang = thang
  ' create folder "tenfolder" if not exists

  If Dir(tenfolder, vbDirectory) = "" Then
  MsgBox "Tao thu muc"
  MkDir tenfolder
  End If
  ' create database "tencsdl" if not exists

  Set wrkDefault = DBEngine.Workspaces(0)
  If Dir(tencsdl & ".*") = "" Then
  MsgBox "Chua co csdl doi tao tao csdl cho may"
  Set csdl = wrkDefault.CreateDatabase(tencsdl, dbLangGeneral)
  Set csdl = OpenDatabase(tencsdl)
  Else
  MsgBox "Co csdl roi khoi tao nua nghe may"
  Set csdl = OpenDatabase(tencsdl)
  End If
  ' create table tenthang
  For i = 0 To csdl.TableDefs.Count - 1
  If csdl.TableDefs(i).Name = tenbang Then
  MsgBox "bang nay da co roi nghe may", vbOKOnly
  Exit For
  Else
  MsgBox "doi de tao tao bang cho may"
  Set bang = csdl.CreateTableDef(tenbang)
  bang.Fields.Append bang.CreateField("MaKH", dbText, 3)
  bang.Fields.Append bang.CreateField("TenKH", dbText, 10)
  csdl.TableDefs.Append bang
  csdl.Close
  Exit For
  End If
  Next
  MsgBox "Chuc mung: Da tao duoc thu muc va csdl trong do!"
  End Sub

  Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM