Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

22/11/09

Tạo file Access mới và xuất dữ liệu ra đó

Đoạn code sau cho phép bạn tạo 1 file MDB mới trong cùng 1 thư mục với chương trìnhSub CreateDatabaseX(DBname as String)

   Dim wrkDefault As Workspace
   Dim Bomtemp As Database
   'Dim prpLoop As Property

   ' Get default Workspace.
   Set wrkDefault = DBEngine.Workspaces(0)

   ' Make sure there isn't already a file with the name of
   ' the new database.
   If Dir(CurrentProject.Path & "\" & "DBName") <> "" Then Kill CurrentProject.Path & "\"& DBName  
' Create a new encrypted database with the specified
   ' collating order.
   Set Bomtemp = wrkDefault.CreateDatabase(CurrentProject.Path & "\" & "DBname", dbLangGeneral, dbEncrypt)

   Bomtemp.Close

End Sub
Đoạn Code sau cho phép bạn Export 1 table ra 1 file MDB khác cùng mục với chương trình

Sub ExportTable(T As String, DBname)
On Error GoTo err
DoCmd.TransferDatabase acExport, "Microsoft Access", CurrentProject.Path & "\" & "DBname", acTable, T, T
Exit Sub
err:
If err.Number = 3024 Then

CreateDatabaseX DBname
ExportTable T
End If
End Sub

Ứng dụng: bạn có thể có nhu cầu mỗi tháng tạo 1 file chứa dữ liệu riêng 1 cách tự động!...
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM