Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

9/7/11

Giúp chia nhóm ngẫu nhiên với số lượng bằng nhau

Giả định bạn cần phân ra n nhóm. Ta xếp record cho hết nhóm này, tới nhóm khác, khi đủ thì xoay lại từ đầu cho tới khi hết.
N: số nhóm.
M=1, nhóm hiện đang xem xét