Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

10/7/10

Tính số ngày trong tháng

Hỏi: Tôi muốn biết trong tháng có bao nhiêu ngày thì làm thế nào
Đáp: 
Hàm đếm số ngày trong tháng:

Code:
Function totalDayOfMonth(m As Integer, y As Integer) As Integer

totalDayOfMonth = Day(DateSerial(y, m + 1, 0))
End Function
m: tháng cần theo dõi
y: năm cần theo dõi
Kết quả trả về số ngày trong tháng cần theo dõi

Ví dụ:

Private Sub Command0_Click()
Dim m As Integer, y As Integer
m = 2
y = 2010
MsgBox "thang " & m & " nam " & y & " co " & totalDayOfMonth(m, y) & " ngay "
End Sub

kết quả là 28 ngày!
Xem demo Download

____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.co.cc/forum

4/7/10

Save as một table thành table khác trong Back-end từ Front-end !

Hỏi: Tôi muốn từ 1 file Access này dùng lệnh kết nối với file Access khác để copy 1 table1 thành table2 thì làm thế nào?

Đáp:

Bạn có thể dùng code sau để run bất cứ lệnh SQL gì ở 1 database nguồn:


Sub runSQLOnfile(mySql As String, myDB As String)
Dim DB As Database
Dim sqlName As QueryDef
' Mở myDB
Set DB = OpenDatabase(myDB)
' tạo 1 query tạm
Set sqlName = DB.CreateQueryDef("")
sqlName.sql = mySql

sqlName.Execute
DB.Close
End SubKhi đó bạn có thể gọi đoạn code trên từ một nút nhấn như sau:

Private Sub Command1_Click()
' kết nối DBLuu.mdb
'run SQL trong DBLuu
Dim mySql As String
Dim myDB As String
Dim sAppPath As String
sAppPath = Application.CurrentProject.Path
myDB = sAppPath & "\DBLUU.mdb"
mySql = "SELECT * INTO Table2 FROM Table1"
runSQLOnfile mySql, myDB
MsgBox " Đã copy table thành table 2"
End Sub


Xem Demo: Download
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum