Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

23/11/09

Tạo Query tạm để xử lý dữ liệu trong VBA

Hỏi: Trước đây em tạo query bằng lưới, nên lúc nào cũng có query tồn tại trong chương trình; bây giờ em học định nghĩa query bằng VBA, để không tồn tại query trong chương trình nữa.Sau khi xử lý xong thì xóa đi


Private Sub Command0_Click()
Dim DB As Database
' Dim query1 As QueryDef
Dim query1 As QueryDef
Dim SQL1 As String
SQL1 = "select maso, sum(table2.sotien) as sotien, count(sohd) as slhd from table2 group by maso"
Set DB = CurrentDb
Set query1 = DB.CreateQueryDef("query1", SQL1)
DB.Execute "select query1.maso, table1.ten, query1.sotien, query1.slhd into table3 from query1 left join table1 on query1.maso=table1.maso"
' xoa table tam di
DB.QueryDefs.Delete "query1"
msgbox " insert Data to table 3 successful"
Set DB = Nothing

End Sub

Tải xuống Demo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM