Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

6/12/10

Hàm chuyển giá trị trong cột thành chuỗi cách nhau dấu phẩy

bài viết của Noname
Site: http://thuthuataccess.com
vui lòng giữ tên tác giả và site nếu dùng lại bài viết này làm tư liệu cho mình và chia sẻ. Cám ơn

-------------------------------------------------------------------
Ứng dụng của hàm này vào việc liệt kê danh sách khách hàng, số hóa đơn mất - xóa bỏ, liệt kê các giá trị thỏa điều kiện nào đó trong 1 câu query thành 1 chuỗi.Dùng chuỗi này vào các báo cáo...