Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

2/6/13

Gán giá trị default cho trường bằng lệnh SQL

Hôm nay có bạn hỏi trên Facebook như sau:
Câu Hỏi ACCESS:
mình tạo query:
    alter table ABC    add 123 text(10);
mình muốn thêm 1 giá trị mặc định 0000 vào cột 123 trong cùng 1 query thì làm ntn ạ

Và mình xin trả lời:
Một tin buồn cho bạn là trong Access, ngoài giao diện trực quan ra, bạn chỉ có thể gán giá trị bằng VBA thì thông qua ADO hoặc JET. Bạn không thể dùng SQL View của Access để chạy câu lệnh tạo giá trị mặc định.
Hôm qua gọi hỏi bác Bill thì bác Bill bảo thế.

"The DEFAULT statement can be executed only through the Jet OLE DB provider and ADO. It will return an error message if used through the Access SQL View user interface."