Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

10/3/13

Đưa danh sách các form vào listbox

Tác giả : paulsteigel
Nguồn: http://thuthuataccess.com

Hàm sau sẽ giúp bạn liệt kê các form trong Chương trình và đưa vào 1 listbox.