Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

25/9/19

Có gì mới trong Access 2019


Trực quan hóa dữ liệu của bạn bằng các biểu đồ mới

Chọn từ biểu đồ mới 11 và dễ dàng hơn để hiểu dữ liệu được lưu trữ trong biểu mẫu và báo cáo. Khớp các trường với các chiều của biểu đồ và xem trước ngay các thay đổi của bạn.Đây là một mẫu biểu đồ mới, bạn có thể dùng trong cơ sở dữ liệu Access của bạn.