Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

11/14/09

Code kiểm tra sự tồn tại của table


Public Function KIEMTRA(TableName As String)As Boolean
  ' Khai báo biến cục bộ truy xuất đến Database Access
   Dim DB As Database
  ' Biến N lưu trữ số Tables của Database (dùng Byte là đủ)
   Dim N As Byte
  ' Biến i để duyệt qua từng Table
   Dim i As Byte
  ' Khởi tạo biến DB
  Set DB = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
  ' Lấy số Tables có trong Database
  n = DB.TableDefs.Count
 ' Duyệt tuần tự từng Table
  For i = 0 To n - 1
     ' Nếu tên Table thứ i bằng với tên Table muốn tìm
     If DB.TableDefs(i).Name = TableName Then
       ' Hàm trả về giá trị TRUE
       KIEMTRA = True
       ' Thoát khỏi hàm
        Exit Function
     End If
   ' Chuyển qua Table kế
    Next i
   ' Nếu ra khỏi vòng lặp mà vẫn chưa tìm thấy thì hàm trả về False
    KIEMTRA = False
 End Function
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum