Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

11/10/09

Xuống dòng trong Msgbox

Access 97 trở về trước khi xuống dòng dùng ký tự @. Access gần đây dùng vbCrLf để xuống dòng. Việc chủ động xuống dòng trong Msgbox giúp hiển thị thông báo rõ ràng hơn.

MsgBox "1. Hello!" & vbCrLf & "2. Xin chào các bạn!" & vbCrLf & "3. Seeuagain!", vbInformation, "Message"

Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.co.cc/forum