Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

11/10/09

Tạo đồng hồ trong Access


Đó hỏi: Có cách nào để tạo đồng hồ trong chương trình Access (dưới dạng text box chẳng hạn) đồng bộ với đồng hồ máy tính?


Đây trả lời: Bạn có thể sử dụng thuộc tính Timer Interval và thủ tục xử lý tình huống OnTimer. Cụ thể, trên form vẽ một text box có tên txtDongHo. Gán trị 1000 cho thuộc tính Timer Interval của form, rồi gõ đoạn mã 1 vào thủ tục xử lý tình huống OnTimer của form.
Đoạn mã 1
Private Sub Form_Timer()
txtDongHo = Format(Hour(Time()), "00") & ":" & _
Format(Minute(Time()), "00") & ":" & _
Format(Second(Time()), "00")
End Sub

CHƯƠNG CAN CHÍP
theo echip [right] Nguồn Từ : Khoa Học Phổ Thông.
Website : http://www.khoahocphothong.net [/right]

____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.com/forum