Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

11/15/09

Tạo một đường viền cho report

Tôi muốn tạo một đường viền cho report giống như boder style của word khi in mà kô phải mất công kẻ bằng tay được ko?

Đáp:
Cho đoạn code sau vào report!
Private Sub Report_Page()
       On Error Resume Next
         Me.DrawWidth = 6   ' do rong duong line
         Me.DrawStyle = 0   ' 0 den 6 => kieu duong mat dan
         ' Sử dụng công thức object.Line (x1, y1) - (x2,y2), color, [Box=B]
         Me.Line (0, 0)-(Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight), vbred, B
       End Sub

Thảo Luận vấn đề này tại đây