Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

11/15/09

Nhập đường dẫn 1 file ảnh vào chương trình để lưu!

Hôm trước tôi có nêu thủ thuật Insert 1 ảnh vào form/report khi đã có đường dẫn ảnh.

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cách để nhập liệu đường dẫn ấy sao cho người dùng chỉ cần click chuột.
Trên form, bạn vẽ 1 textbox đặt tên là txtPic, một nút nhấn tên cmdInsertPic,1 đối tượng ảnh đặt tên là image
bạn phải tạo 1 funtcion để lấy về đường dẫn file ảnh

Code:
Function getFile(Tit As String, formatName As String, formatType As String)
Dim dlgOpen As FileDialog
Set dlgOpen = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
With dlgOpen
.Title = Tit
.Filters.Clear
.Filters.Add formatName, formatType
.AllowMultiSelect = False
result = .Show
If (result <> 0) Then
getFile = Trim(dlgOpen.SelectedItems.Item(1))
End If
End With

End Function


Bây giờ trong hành động click của nút nhấn, ta nhập đoạn code sau:

Code:

Me![TxtPic] = GetFile("c:\", "Select the Picture File","*.jpg;*.bmp")
Me![TxtPic] = LCase(Me![TxtPic])
Me![Image].Picture = Me!TxtPic


Chú ý, để sử dụng được các đối tượng có sẵn của Office, bạn phải khai báo sữ dụng thư viện Office bằng cách vào cửa sổ VBA, Menu Tool--> references, chọn Microsoft Office 11.0 library.

Mời xem Demo DownLoad
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.com/forum