Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

11/10/09

Lệnh Tạm ngưng trong Access


Trong Access, khi bạn cần tạm ngưng chương trình trong một khoảng thời gian nào đó trước khi thực hiện lệnh mới. Ta dùng hàm Sleep. Để sử dụng được hàm này, ta khai báo :

Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" Alias "Sleep" (ByVal dwMilliseconds As Long)

Và sử dụng:

Sleep (5000)
để tạm ngưng 5 giây!
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum