Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

11/10/09

Lấy về tên của máy tính đang dùng:

Lấy về tên của máy tính đang dùng:

Environ("ComputerName")

Ứng dụng bạn có thể phân quyền cho user cụ thể nào đó như chief accountant...hoặc vị trí cố định mà bắt buộc phải dùng PC đó mới có thể chạy được Module.
Đơn giản hơn là trong hành động Form Load, bạn chào hỏi bằng hàm này:

msgbox "Hello " & Environ("ComputerName")