Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

11/22/09

Hàm thay thế chuỗi trong Access

Đôi khi bạn có nhu cầu thay 1 chuỗi này bằng 1 chuỗi khác. Khi đó bạn có thể dùng hàm Replace. Cú pháp như sau:

Replace ( string1, find, replacement, [start, [count, [compare]]] )Ví dụ:
Replace("alphabet", "bet", "hydro") would return "alphahydro"
Replace ("alphabet", "a", "e") would return "elphebet"
Replace("alphabet", "a", "e", 2) would return "lphebet"
Replace("alphabet", "a", "e", 1, 1) would return "elphabet"

Nguồn: techonthenet
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum