Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

11/14/09

Hàm Tách Tên, Họ trong Access

Mình xin giới thiệu 1 hàm tự tách tên, họ trong Access:

Public Function Split(Ten As String, Kieu As Byte)
Dim bytSpace As Byte
bytSpace = InStrRev(Ten, " ", -1)

If bytSpace = 0 Then
Split = Ten
Exit Function
End If

If Kieu = 0 Then
Split = Right(Ten, Len(Ten) - bytSpace)
Else
Split = Left(Ten, bytSpace - 1)
End If
End Function

Chú Thích: Hàm này dùng hiệu quả trong việc tách tên họ. Truyền đối số như sau:
Ten: Tên đầy đủ ( fullname)
Kiểu: 0 : Tách Tên, 1 Tách Họ

Ví Dụ:

Name=Phạm Thị Mỹ Hạnh
msgbox Split(Name,0)  => Hạnh
msgbox Split(Name,1) => Phạm Thị Mỹ
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum