Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

19/12/09

Tính ngày làm việc thực tế giữa khoảng thời gian

Rất nhiều nhà quản lý kế hoạch ( planning) muốn tính ngày làm việc thực tế giữa hai khoảng thời gian.
Dưới đây mình xin giới thiệu đoạn code tính ngày làm việc thực tế. Trừ thứ 7 và chủ nhật. Mời các bạn tham khảo.


Function CalcWorkdays(StartDate, EndDate) As Integer
    Dim LTotalDays As Integer
    Dim LSaturdays As Integer
    Dim LSundays As Integer
    On Error GoTo Err_Execute
    CalcWorkdays = 0
    If IsDate(StartDate) And IsDate(EndDate) Then
        If EndDate <= StartDate Then
            CalcWorkdays = 0
        Else
            LTotalDays = DateDiff("d", StartDate - 1, EndDate)
            LSaturdays = DateDiff("ww", StartDate - 1, EndDate, 7)
            LSundays = DateDiff("ww", StartDate - 1, EndDate, 1)
            'Workdays is the elapsed days excluding Saturdays and Sundays
            CalcWorkdays = LTotalDays - LSaturdays - LSundays
        End If
    End If
    Exit Function
Err_Execute:
    'If error occurs, return 0
    CalcWorkdays = 0
End Function
Chú ý:
1/Nếu chúng ta làm luôn thứ bảy thì thay thế:
CalcWorkdays = LTotalDays - LSaturdays - LSundays
Thành:
CalcWorkdays = LTotalDays -LSundays
 2/ Phạm vi hàm này không bao gồm ngày lễ. Lẽ ra mình có thể thiết kế tính luôn ngày lễ nếu như chúng ta không có nghỉ tết âm lịch và giỗ tổ Hùng Vương. Mình sẽ bổ sung nếu tìm thấy module chuyển ngày dương thành âm lịch!

Thân mến!
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm và down demo tại: http://thuthuataccess.com/forum/thread-126.html

1 nhận xét:

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM