Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

9/12/09

Ẩn/ Hiện các đối tượng trong Access

Show / Hide Object ( tables, querys, forms, reports )
Question : Làm thế nào để có thể ẩn nhiều abngr cùng lúc.Hay là ta phải chọn từng bảng rôi ẩn.Vì trong CSDL có nhiều bảng mà ẩn từng cái bảng một thì rất là lâu.Tưng tụ với Form hay ReportBạn làm copy thủ tục sau:

Sub hideTable(H As Boolean)
On Error Resume Next
Dim DB As Database
Dim N As Byte
Dim i As Byte
Set DB = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
N = DB.TableDefs.Count
For i = 1 To N - 1
Application.SetHiddenAttribute acTable, DB.TableDefs(i).Name, H
Next

End Sub
Tương tự với query, form, report, bạn thay các dòng :
N = DB.TableDefs.Count
bằng:
N = DB.QueryDefs.Count
N= Forms.Count
N = Reports.Count

Và thay dòng
Application.SetHiddenAttribute acTable, DB.TableDefs(i).Name, H

bằng

Application.SetHiddenAttribute acQuery, DB.QueryDefs(i).Name, H

Application.SetHiddenAttribute acForm, Forms(i).Name, H
Application.SetHiddenAttribute acReport, Reports(i).Name, H
trong thủ tục


Giờ bạn muốn có thể tạo 2 nút nhấn và gọi:
Hidetable True
Để ẩn

HideTable false
để hiện trở lại
DemoDowload
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM