Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

30/10/10

Thủ Thuật Lưu Vết Truy Cập Chương trình (Audit Trail)

'Writer By: Noname
'Site: http://thuthuataccess.com - Vui long giu nguyen site va tac gia neu ban dung hoac share module nay

------------------------------------------------------------------
Đầu tiên, Bạn thiết kế một table tblAuditTrail(Times,UserID,UserName,ComputerName,module,Action)
Tạo một đoạn chương trình con như sau trong một module mớiMã:
Sub InputAuditTrail(CurrentModule As String, CurrentAction As String)
'Writer By: Noname
'Site: http://thuthuataccess.co.cc - Vui long giu nguyen site va tac gia neu ban dung hoac share module nay

Dim rsAudit As Recordset
Set rsAudit = CurrentDb.OpenRecordset("tblAuditTrail", dbOpenTable)

rsAudit.AddNew
rsAudit("Times") = Now()
rsAudit("UserID") = CurrentUserID
rsAudit("Username") = CurrentUserName
rsAudit("ComputerName") = Environ("ComputerName")
rsAudit("module") = CurrentModule
rsAudit("Action") = CurrentAction
rsAudit.Update
rsAudit.Close

End Sub

Trong mỗi hành động ở các form, bạn gọi function InputAuditTrail "Tên module hiện hành","Hoạt động của người dùng"

Ví dụ, người dùng mở form Nhập hóa đơn. Thì trong Form load của form nhập hóa đơn, ta thêm dòng sau:
Mã:
InputAuditTrail "Nhập Hóa Đơn","OpenForm"
Chú ý, CurrentUserID, và CurrentUserName là hai giá trị đã được bạn khai báo trước vào lúc người dùng login vào chương trình!

Thảo Luận thêm tại Topic: Thủ Thuật Lưu Vết đăng nhập chương trình ( Audit Trail) trên site: http://thuthuataccess.com/forum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM