Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

7/10/10

Tạo Report Chỉ cho in 1 lần duy nhất- Xem thoải mái

Hỏi : Mình đang thiết kế 1 report đặc biệt chỉ cho phép người sử dụng in ra máy in 1 lần duy nhất còn Preview thì thoải mái.
(dongnamnb- Danketoan)

Đáp:
Ý tưởng: Phatnq2002 - DKT
Coding & Demo: Noname: thuthuataccess

Dựa theo Ý tưởng thứ 2 của anh Phatnq2002, Tức là khi xem nó sẽ hiện 1 label cho biết đó không phải là bản chính thức. Còn khi in chính thứ thì ẩn đi, và chỉ cho in chính thức 1 lần rồi khóa lại luôn.


Theo đó mình thiết kế thêm trong table lưu report của bạn 1 ô tên là Isprint kiểu yes/no.
Trong form, ô này bị lock lại và được check Yes khi in bản chính thức!

[Image: in1lan.png]

Trong report, mình tạo 1 label tên là label11 với nội dung sau: "Bản Chỉ để xem không có giá trị phát hành". Và cho thuộc tính Visible= false
Xử lý nút nhấn như sau:
Nút In Thử

Code:
Private Sub cmdReview_Click() 
    DoCmd.OpenReport "Table1", acPreview
Reports![Table1]![Label11].Visible = True
 
End Sub

Và nút in chính thức:
Code:
Private Sub cmdPrint_Click()

If Isprint Then
  MsgBox " Da in roi, khong in duoc nua"
Else 
    DoCmd.OpenReport "Table1", acNormal 
    Isprint.Value = True
   Me.Repaint
End If
 
End Sub

Chúc Thành công 
Để thảo luận thên chủ đề này, mời vào:
http://thuthuataccess.com/forum/thread-279-post-560.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM