Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

14/10/2010

In chứng từ nhiều hơn 10 record thì chuyển sang bảng kê

Tác giả: Noname
Site: http://thuthuataccess.com
-----------------------------------------------------
Vui lòng giữ nguyên tên và site nếu bạn dùng nội dung trong bài viết này
Giả sử bạn có table ( hoặc query) tên là table1.
Giờ bạn muốn in 1 chứng từ với điều kiện sau:
- Ít hơn 10 dòng, in bình thường
- Nhiều hơn 10 dòng, in chứng từ với dòng chữ: Chi tiết trong bảng kê . Đồng thời cho in luôn bảng kê!

Như vậy ta cần có 3 report sau:
- Chứng từ
- Chứng từ với dòng chữ : Chi tiết bảng
- bảng

Ở đây mình chỉ đề cập thủ thuật liên quan việc xử lý nút in. Còn nội dung mình không xem xét!
Trong nút nhấn In của form in, ta xử lý như sau:

Code:
Private Sub Command0_Click()
Dim rs As Recordset
Dim n As Integer
Set rs = CurrentDb().OpenRecordset("Table1", dbOpenDynaset)
rs.MoveLast
n = rs.RecordCount
MsgBox n

If n <= 9 Then
DoCmd.OpenReport "hoadon", acViewPreview
Else
DoCmd.OpenReport "hoadon1", acViewPreview
DoCmd.OpenReport "bangke", acViewPreview
End If

End Sub

Với hoadon là chứng từ không bảng
hoadon1: chứng từ có kèm bảng
table1 là table/ query chứa dữ liệu cần in


Để thảo luận thêm và download demo, vui lòng vào:
http://thuthuataccess.com/forum/thread-301.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM