Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

01/02/2010

KeyCode các phím trên bàn phím

Một số bạn trong lập trình thường có nhu cầu bắt sự kiện các phím đặt biệt như Shift, ALT, Enter, Tab... và quan trọng là phải biết mã của chúng để chặn sự kiện. Thường ta ứng dụng việc này vào việc gán phím tắt cho 1 số hành động như thêm mới, sửa , xóa, in...
Ta có thể thiết kế 1 form để liệt kê code các phím thông thường như sau:
bạn vẽ lên form 1 ListBox với tên là List1, 1 commandButton tên Command1 và copy code sau vào form.

Đoạn code này sẽ ứng với các mã các ký tự trên bàn phím. Lưu Ý sẽ không lấy được các mã của phím đặt biệt do đó bạn phải nhớ các mã đó như: Enter: 13, Esc: 27, KeyUp -> Key Down: 37 ->40 ...

Code:
'Đoạn code này sẽ liệt kê mã của các ký tự trên bàn phím
Private Sub Command1_Click()
Dim i As Integer

For i = 1 To 255
List1.AddItem i & vbTab & Chr(i)
Next
End Sub

Để lấy được Các phím đặt biệt, bạn vẽ 1 text box. ví dụ tên text1
Ta có sự kiện keydow như sau:

Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Select Case (KeyCode)

Case "8"
MsgBox "Backspace Keyis " & KeyCode

Case "9"
MsgBox "Tap Key is " & KeyCode

Case "12"
MsgBox "Clear Key is " & KeyCode

Case "13"
MsgBox "Enter Key is " & KeyCode

Case "16"
MsgBox "Shift Key is " & KeyCode

Case "17"
MsgBox "Control Key is " & KeyCode

Case "27"
MsgBox "Esc Key is " & KeyCode

Case "32"
MsgBox "SpaceBar Key is " & KeyCode

Case "112"
MsgBox "F1 Key is " & KeyCode

Case "113"
MsgBox "F2 Key is " & KeyCode

Case "114"
MsgBox "F3 Key is " & KeyCode

Case "115"
MsgBox "F4 Key is " & KeyCode

Case "116"
MsgBox "F5 Key is " & KeyCode

Case "117"
MsgBox "F6 Key is " & KeyCode

Case "118"
MsgBox "F7 Key is " & KeyCode

Case "119"
MsgBox "F8 Key is " & KeyCode

Case "120"
MsgBox "F9 Key is " & KeyCode

Case "121"
MsgBox "F10 Key is " & KeyCode

Case "122"
MsgBox "F11 Key is " & KeyCode

Case "123"
MsgBox "F12 Key is " & KeyCode

Case Else
MsgBox "you is press " & KeyCode

End Select

End Sub

Chú ý: bạn có thể thay các Messege box bằng các đoạn code/lệnh mình muốn khi có sự kiện đó xảy ra trên form textbox đó. Thủ thuật này có thể áp dụng với các Object khác của Access có hỗ trợ event key enter/ keyup/ keydown...
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM