Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

01/02/2010

Lấy về địa chỉ tập tin

Hỏi: Tôi muốn lấy địa chỉ tập tin file *.mdb (*.mde) để sử dụng như một tham số vào vấn đề khác. Làm sao lấy được địa chỉ một cách tự động khi tập tin cứ luôn bị người dùng thay đổi?

Trả lời: Bạn tạo một hàm GetappPath() trong module với tham số là GetappPath để có thể sử dụng vào mục đích khác. Nội dung như sau:

Function GetAppPath() As String
On Error Resume Next

Dim DBName As String
Dim DBPath As String
Dim intCurrVal As Integer
Dim intLastPosition As Integer

DBName = CurrentDb.Name

intCurrVal = InStr(DBName, "\")
Do Until intCurrVal = 0
intLastPosition = intCurrVal
intCurrVal = InStr(intLastPosition + 1, DBName, "\")
Loop

DBPath = left(DBName, intLastPosition)
GetAppPath = DBPath

End Function
Nếu cần bạn có thể thêm hàm Msgbox() để thông báo đường dẫn hiện tại của tập tin mà ko phu thuộc vào sự thay đổi vị trí tập tin, tức là tham số GetAppPath cũng thay đổi theo sự thay đổi địa chỉ do người dùng.

MsgBox "Duong dan hien tai cua file nay la " & GetAppPath, vbOKOnly, "Thong bao"

Tác giả: PhilongXPCT
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM