Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

04/01/2010

Tìm ngày có thứ đầu tiên trong tháng

Hỏi: Công ty tôi họp thường kỳ vào thứ 3 tuần đầu tiên của tháng. Xin giúp 1 đoạn code để tôi biết chính xác thứ 3 đầu tiên của tháng là ngày mấy!


Đáp: bạn có thể tạo 1 function như sau:
Public Function FirstDayofMonth(intYr As Integer, intMth As Integer, intWeekday As Integer) As Date
Dim dteMonthStart As Date
Dim intDayofWeek As Integer, intIncrement As Integer

dteMonthStart = DateSerial(intYr, intMth, 1)
intDayofWeek = Weekday(dteMonthStart)

If intDayofWeek <= intWeekday Then
   intIncrement = intWeekday - intDayofWeek
   FirstDayofMonth = DateAdd("d", intIncrement, dteMonthStart)
Else
   intIncrement = (7 - intDayofWeek) + intWeekday
   FirstDayofMonth = DateAdd("d", intIncrement, dteMonthStart)
End If
End Function
Bây giờ bạn có thể gọi function trên, truyền tham số
FirstDayofMonth(Năm xem xét, tháng xem xét, Thứ trong tuần)
 Ví dụ muốn biết ngày thứ 3 của tháng 1 năm 2010 bạn gọi:
msgbox FirstDayofMonth(2010,1,3)

mời xem demo

____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.co.cc/forum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM