Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

14/01/2010

Chặn ghi trùng dữ liệu với Validaction

Hỏi:
Trong Validation Ruler của Table hoặc Form có cách nào để chặn không cho ghi dữ liệu trùng không các bạn.
Vì mình có 1 Form nhập thông tin khách hàng,mình không muốn số Mobile trùng nhau ,nên mình muốn đặt Validation Ruler không cho nhập trùng có được không,để nếu mình gõ sai nó báo luôn.Các bạn đừng bảo mình thiết lập khóa chính hay Index (No duplicates) nhé ,vì như thế phải nhập hết thông tin của 1 bản ghi thì nó mới báo trùng,như thế mất công lắm.
 Đáp:
Giả sử bạn có 1 table là Customers(maKH,phone,...), 1 form tên là Customers
Trong form nhập thông tin khách hàng, textbox phone Bạn đặt các thuộc tính như sau:
ValidationRule property:
DLookUp("[Phone]","Customer","[Phone] = '" & [Forms]![Customer]![Phone] & "' and [CusID] <>'" & [Forms]![Customer]![CusID] & "'") Is Null


ValidationText property : "Số phone này đã được nhập , vui lòng xem lại"

Demo

____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum

5 nhận xét:

 1. Có sửa 1 chút, nếu thấy trùng số phone nhưng trùng thêm mã khách hàng thì vẫn cho thêm, như vậy tránh được trường hợp không cho sửa.

  Trả lờiXóa
 2. [quote]Giả sử bạn có 1 table là Customers(maKH,phone,...), 1 form tên là Customers[/quote]
  Ví dụ gì mà hiểm hóc thế?
  để 2 tên khác nhau người ta còn biết đường mà mò chứ !
  Lỗi loạn lên rồi :@

  Trả lờiXóa
 3. Có chương trình demo kèm theo đấy bạn! Sao không down về xem thử mà than vãn! Giống như chưa làm thì ai cũng bảo khó, nhưng làm rồi thấy dễ ợt à!

  Trả lờiXóa
 4. 'Các ban có the bỏ bớt dòng mã phía trên
  'Cach này kiểm tra mã bị trùng rất hiệu quả

  Private Sub cmdLuuthongtin_Click()
  'On Error GoTo Err_cmdLuuthongtin_Click
  Dim Dulieu As Database
  Dim mautin As Recordset
  Set Dulieu = CurrentDb()
  Set mautin = Dulieu.OpenRecordset("THONGTIN", dbOpenTable)
  Do While Not mautin.EOF
  If mautin!MA_KH = Me.MA_KH Then
  If mautin!TEN_KH = Me.TEN_KH Then
  mautin.Edit
  mautin.Update
  Exit Do
  Exit Sub
  DoCmd.Close
  Else
  MsgBox "Ma khach hang da bi trung", vbInformation, "Canh bao"
  Me.MA_KH.SetFocus
  Me.MA_KH = ""

  Exit Sub
  End If
  Else

  mautin.Edit
  mautin.Update
  DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70
  DoCmd.Close
  Exit Sub

  End If
  Loop
  mautin.Close
  Dulieu.Close
  DoCmd.Close

  'Exit_cmdLuuthongtin_Click:
  ' Exit Sub

  'Err_cmdLuuthongtin_Click:
  'MsgBox Err.Description
  'Resume Exit_cmdLuuthongtin_Click

  End Sub

  Trả lờiXóa
 5. cản ơn các bạn tôi đã làm được, nhưng có một vấn đề là tôi muốn khi nhập số phone trùng và tên trùng luôn thì mới báo lỗi có được không có nghĩa là khi hai điều kiện Phone vàTen mà đã được nhập rồi thì mới báo trùng, mong sự hồi âm của các bạn

  Trả lờiXóa

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM