Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

2/1/10

Tạo combo box để chọn các ổ đĩa có trên máy tính

Cách tạo combo box để chọn ổ đĩa trên máy tính (tự động đưa tất cả các ổ đĩa trong máy vào combo box)
đầu tiên tạo 1 combo box tên là (ví dụ là thế) : Mydrive

Private Sub MyDrive_GotFocus()
    Dim fs, d, dc, s, n
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set dc = fs.Drives
    n = 0
    For Each d In dc
        s = s & d.DriveLetter & ":,"
        n = n + 1
    Next
MyDrive.ListRows = n
MyDrive.RowSourceType = "Value list"
MyDrive.RowSource = s
End Sub

xem demo: DownLoad
Thủ Thuật này được sưu tầm từ blog sưu tầm bài viết
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.co.cc/forum