Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

1/12/10

Tùy biến kích thước Form


Bạn hoaipnb vừa sưu tầm 1 đoạn code rất thú vị có thể tăng/ giảm kích thước form theo 1 hằng số cho trước trong table.
Tuy nhiên, vì thiếu thông tin nên bạn ấy chưa biết sử dụng thế nào.
Nhân đó mình đã chế biến lại thành 1 form có 2 nút cho phép tăng/giảm kích thước.

Đầu tiên, ta qua cửa sổ VBA thêm 1 module mới. Copy đoạn code sau vào:
Private Sub FormReSize(giatri As Single)

Me.InsideHeight = Me.InsideHeight / giatri
Me.InsideWidth = Me.InsideWidth / giatri
Dim ctrl As Control
For Each ctrl In Me.Controls
ctrl.Height = ctrl.Height / giatri
ctrl.Width = ctrl.Width / giatri
ctrl.Left = ctrl.Left / giatri
ctrl.Top = ctrl.Top / giatri
Next
Me.Repaint

End Sub
Sau đó, trong form, ta tạo hai nút tăng/ giảm kích thước, để cho nhanh mình để tên mặc định . Và gọi thủ tục trên :
Private Sub Command0_Click()
FormReSize 1.1
End Sub

Private Sub Command1_Click()
FormReSize 0.9
End Sub

Bạn có thể thay thế chỗ mình tô đỏ cho phù hợp với sở thích của mình. Mời Xem chương trình demo:
DownLoad
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.co.cc/forum