Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

3/10/13

Đưa danh sách các form vào listbox

Tác giả : paulsteigel
Nguồn: http://thuthuataccess.com

Hàm sau sẽ giúp bạn liệt kê các form trong Chương trình và đưa vào 1 listbox.


Sub loadFormTolist(l As ListBox)
With l
.RowSource = SetRowSource(acForm)
.RowSourceType = "Value list"
End With
End Sub


Function SetRowSource(acObjType As AcObjectType) As String
Dim iObj As Object, iStr As String, iContainer As Object
Set iContainer = IIf(acObjType = acForm, CurrentProject.AllForms, CurrentProject.AllReports)
For Each iObj In iContainer
iStr = iStr & "'" & iObj.Name & "';"
Next
If iStr = "" Then Exit Function
iStr = Left(iStr, Len(iStr) - 1)
SetRowSource = iStr
End Function


Sử dụng: Tạo 1 form mới, tạo 1 listbox.
Trong sự kiện form load, gọi đoạn sub sau. Vơi list0 là tên của listbox vừa tạo.

Private Sub Form_Load()
loadFormTolist Me.List0
End Sub
Ứng dụng: bạn có thể kết hợp với thủ thuật Mở form, report từ listbox

------------
Tải Demo
Vui lòng thảo luận thêm về thủ thuật này ở Đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM