Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

2/1/10

Mở Form từ listbox, combobox

ạo một combo box từ mẫu biểu nào mà bạn muốn chọn để mở mẫu biểu đầu tiên. Combo box được thiết lập các thuộc tính sau:
Name: List of forms
Data: Value list (để cài đặt thuộc tính Row Suorce type)
Event: [On Enter]
' Đoạn mã xử lý như sau:
Private Sub Listofforms_enter()
   Dim MyDb as Database
   Dim MyContainer as Container
   Dim I as integer
   Dim list as string
   Set MyDb = DBEngine.Workspace(0).Database(0)
   Set My Container = MyDb.Containers("Forms")
   List = " "
   For I=0 to MyContainer.Documents.count - 1
   List = List & MyContainer.Documents(I).name & ";"
   Next I
   me![List of Forms].Row Suorce = Left(List, Len(list)-1)
End sub
' Nhập tiếp thuộc tính After Update của Combo box
Private Sub ListofForms_AfterUpdate()
   Docmd.OpenForm me![ListofForms)
End Sub

Sưu Tầm
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum