Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

25/8/19

Ẩn dòng trắng Report

Bài toán đặt ra: Mình có một cái report , có rất nhiều dòng trắng (Phần chi tiết lẫn nội dung tổng hợp) , Mình muốn lúc lên report các dòng trắng bị xóa đi mà không phải can thiệp record source report

Đáp:
ý tưởng của mình thế này
Nếu Isnull(soct) thì tất cả các đối tượng trong phần detail đều có chiều cao =0.

Ngược lại thì chiều cao của nó = chiều cao (trong properties) * 567

Code của nó trong sự kiện Format của Report như sau, mình chỉ làm cho các ô Text và Report Detail,bạn tự làm thêm cho các line nhé

Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
On Error GoTo err_Detail
If IsNull(Me.SoCT) Then
Me.NgayCT.Height = 0
Me.Text185.Height = 0
Me.Diengiai.Height = 0
Me.SotienCo.Height = 0
Me.SotienNo.Height = 0
Me.Detail.Height = 0
Else
Me.Detail.Height = 0.926 * 567
Me.NgayCT.Height = 0.926 * 567
Me.Text185.Height = 0.926 * 567
Me.Diengiai.Height = 0.926 * 567
Me.SotienCo.Height = 0.926 * 567
Me.SotienNo.Height = 0.926 * 567
End If
Exit Sub
err_Detail:
MsgBox Err.Description, vbOKOnly
Exit Sub
End Sub

Xem Demo
http://www.mediafire.com/file/77irpy8of53txt1/Report.zip/file

Trao đổi thêm về chủ đề này tại diễn đàn nhé
https://thuthuataccess.com/forum/thread-11107.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM