Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

24/02/2011

Làm Việc với folder (TT)

Tác giả: Haquocquan
Vui lòng giữ nguyên tên tác giả và site khi bạn sử dụng hoặc dùng lại thủ thuật này
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếp: Liệt kê các subfolders trong một folder:
Đoạn code dưới đây sẽ liệt kế các subfolders trong folder E:\XUAT\ vào table LuuSub
Sub ListFolder()
Dim FSO As Object
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim FSOfolder As Object
Dim subfolder As Object

Dim rs As Recordset
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("LuuSub", dbOpenDynaset)
Set FSOfolder = FSO.GetFolder("E:\XUAT\")

    For Each subfolder In FSOfolder.SubFolders
        rs.AddNew
        rs!abc = subfolder.Name
        rs.Update
    
    Next subfolder

    Set FSOfolder = Nothing

End Sub
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM