Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

22/09/2010

Tạo Label nhấp nháy

Share by : hungtano - KHPT
Hỏi:
Tôi có 1 form. Tôi muốn khi người dùng mở form này thì thanh tiêu đề của form (form caption) nhấp nháy dòng chữ : dữ liệu đã bị khóa ! Tôi phải làm sao ?

Đáp:
Bạn dùng 2 sự kiện của form: Open và TimerPrivate Sub Form_Open(Cancel As Integer)
         Me.Caption = "Dữ liệu đã bị khóa !"
         Me.TimerInterval = 600
End Sub

Private Sub Form_Timer()
    If Me.Caption = Space(1) Then
          Me.Caption = "Dữ liệu đã bị khóa !"
    Else
          Me.Caption = Space(1)
    End If
End Sub

Mời thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.com/forum/thread-231.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM