Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

30/06/2010

Xác định số thứ trong một khoảng thời gian

Có một bạn hỏi Muốn xác định số ngày thứ (nhật, 2, 3,4...) trong một khoảng thời gian thì làm thế nào?
Trả lời:
Bạn có thể vào khung soạn code, nhập đoạn code sau vào:
Function demngay(Startdate As Date, Enddate As Date, dayinweek As Integer) As Integer
Dim songay As Integer ' so ngay trong khoang tg do
Dim s As Date 'ngay xem xet
Dim ngay As Integer 'so ngay can tim luy ke
songay = Enddate - Startdate
ngay = 0
s = Startdate
For i = 0 To songay
        If Weekday(s) = dayinweek Then
         ngay = ngay + 1
        End If
        s = s + 1
Next i
demngay = ngay
End Function
Chú ý: tham số day inweek
1:chủ nhật
2:thứ 2
3 thứ 3
4: thứ tư
5: thứ 5
6: thứ 6
7: Thứ 7

Bây giờ bạn có thể gọi từ 1 nút nhấn với tham số truyền từ 2 textbox txtTungay, txtDenngay và 1 combobox tùy biến thứ muốn tìm: cbbThu

Private Sub Command6_Click()
Dim t As Integer
t = demngay(Me.txtTungay, txtDenngay, cbbThu)
MsgBox " Tu ngay " & txtTungay & " den ngay " & txtDenngay & " Co " & t & " ngay thu " & cbbThu
End Sub

Các bạn xem demo Taixuong

____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ < b>,< i>,< a>. Và các icon thông dụng trên YM