Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

9/17/10

Tùy biến report: Thêm/bớt cột trong report Access

Hỏi: Làm sao để ẩn các cột số liệu bằng 0, và chỉ hiện các cột có phát sinh số liệu
Đáp:
Mỗi đối tượng có thuộc tính left, visible.
Đầu tiên bạn tạo tất cả. Và đặt left của các text, label của các cột cần ẩn/ hiện là 0, visible là false.
Tạo thêm 1 biến là vitri.

vitri = [cột đang hiện].left + [cột đang hiện].width
Bạn Kiểm tra sum của cột kế tiếp, nếu <>0 thì
left = vitri
vitri =[cột kế].left +[cột kế].Width
[cột kế].Visible=true
end if

Thảo luận thêm tại:http://thuthuataccess.com/forum/index.php