Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

9/14/10

Tùy biến Hàm làm tròn-round thành roundup,rounddown. Các hàm Int, Fix

Tùy biến Hàm làm tròn-round thành roundup-rounddown. Các hàm Int, Fix
Như các bạn biết, Ms Access chỉ cung cấp mỗi hàm làm tròn là hàm Round. Điều này gây 1 số bất tiện khi ta có nhu cầu Round-up, round-down.
Nhân đây, No xin giới thiệu luôn 2 hàm liên quan là hàm Int và hàm Fix:


1/ hàm Round(Số, phần làm lẻ) (Click to Hide)
Ý nghĩa, trả về 1 số làm tròn với quy định chữ số thập phân "phần làm lẻ"
Ví dụ:
Round(11.55 , 0) =>1
Round(11.55,1 ) =>11,6

hàm round không chấp nhận phần làm lẻ là số âm. Vì vậy bạn không thể làm tròn tới hàng chục. Để làm được việc này, bạn cần tham khảo phần sau.
2/ hàm Fix và hàm Int: (Click to Hide)
Cả hai hàm đều trả về phần nguyên của một số. Tuy nhiên khác nhau là nếu phần số xem xét là số âm, thì int sẽ trả về số nguyên âm kế sau số đó. Phần fix trả về số nguyên âm số trước số đó.
Ví dụ:
Int(11,55) =>11
Fix(11,55)=>11
Int(-11,55)=>-11
Fix(-11,55)=> -12
3/ Làm thế nào gọi hàm Roundup, rounddown và làm tròn hàng chục hàng trăm trong Access. (Click to Hide)

3.1 Làm tròn lên và làm tròn xuống. (rounddown và roundup)

Ta phát biểu như sau:
RoundDown
Round(số -0.x5 , n)

Roundup
Round(số +0.x5 , n)
Trong đó x5 là các số 0 có số lượng là n
n là dãy số cần lấy sau dấu thập phân
Round(11.55,1) => 11.6 'round
Round((11.55 -0,05) ,1) =>11.5 'rounddown
Round(11.44 ,1) =>11.4 'round
Round(11.44 + 0.05 ,1) =>11.5 'roundup

3.2 Làm tròn đến số hàng chục, hàng trăm
hàm round không chấp nhận đối số là số âm, nên Để làm tròn đến số hàng chục, ta làm như sau:
Round(số/10 , 0)*10

Tương tự làm tròn tới hàng trăm:
Round(số /100 ,0)*100

Ví dụ:
Round(155 / 10, 0) * 10 =>160
Round(155 / 100, 0) * 100 =>200

Tương tự cho hàng ngàn, hàng chục ngàn! big hug
Chúc may mắn
__________________________________________________
Thảo luận thêm tại:http://thuthuataccess.co.cc/forum/thread-214-post-384.html