Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

7/1/12

Ngăn chặn không cho Access tự động lưu record

Chúng ta biết rằng Access luôn tự động lưu lại các record mỗi khi ta nhập mới hoặc sửa đổi. Để ngăn không cho access tự động lưu, muốn lưu phải hỏi trước, nếu đồng ý thì lưu, nếu không thì undo lại giá trị trước khi thay đổi, ta dùng thủ thuật sau của sự kiện BeforeUpdate của formMã:
Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer)

'If the form data has changed a message is shown asking if
'the changes should be saved. If the answer is no then
'the changes are undone

On Error GoTo BeforeUpdate_Error

If Me.Dirty Then
'if record has been changed the dirty property
'is set to true Display message to save the record
If MsgBox("The record has changed - do you want to save it?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Save Changes") = vbNo Then
Me.Undo
End If
End If

BeforeUpdate_Exit:
Exit Sub

BeforeUpdate_Error:
MsgBox Err.Description
Resume BeforeUpdate_Exit

End Sub
Tác Giả: Xuân Thanh
Ngăn chặn không cho Access tự động lưu record