Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

2/24/11

Làm Việc với folder (TT)

Tác giả: Haquocquan
Vui lòng giữ nguyên tên tác giả và site khi bạn sử dụng hoặc dùng lại thủ thuật này
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếp: Liệt kê các subfolders trong một folder:
Đoạn code dưới đây sẽ liệt kế các subfolders trong folder E:\XUAT\ vào table LuuSub
Sub ListFolder()
Dim FSO As Object
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim FSOfolder As Object
Dim subfolder As Object

Dim rs As Recordset
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("LuuSub", dbOpenDynaset)
Set FSOfolder = FSO.GetFolder("E:\XUAT\")
 
    For Each subfolder In FSOfolder.SubFolders
        rs.AddNew
        rs!abc = subfolder.Name
        rs.Update
     
    Next subfolder
 
    Set FSOfolder = Nothing

End Sub