Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

11/21/10

Set Security Low cho Access

' site: http://thuthuataccess.com
' Write by Noname
' Vui lòng giữ thong tin site và tác giả nếu bạn dùng hoặc share lại code này

---------------------------------------------------------------------------------------
Như các bạn dùng Access đã biết. Mặc định khi cài thì chế độ sercurity của Access được set ở chế độ medium, nên khi mở Access, nó hiện bảng Security Warning rồi mới cho mở file. thủ thuật này cho phép bạn tạo 1 nút nhấn, cho phép người dùng tự Set chế độ sercurity thành low để lần sau không hỏi nữa!
Nguyên lý:
Mặc định, giá trị trong registry ở khóa HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security\ "Level" =2 vì vậy, ta phải set nó thành 1 thì lần sau nó không hỏi nữa.

Bước 1: Mở notepab, copy nội dung dưới đây vào và lưu lại với tên ser2k3.reg:

Mã:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security]
"Level"=dword:00000001

Copy file này vào cùng thư mục với chương trình của bạn.
Tạo 1 đoạn code như sau:
Mã:
Sub setReg()
' site: http://thuthuataccess.co.cc
' Write by Noname
' Vui long dung remove thong tin site va tac gia neu ban dung hoac share lai code nay
Dim F As String
F = "regedit.exe /s " & CurrentProject.Path
CurrVerAccess = Application.Version
Select Case Application.Version
Case "11.0"
     F = F & "\ser2k3.reg"
     Call Shell(F)
     MsgBox "Set successfull " & F & ". Quit and reOpen to Effect"
     DoCmd.Quit
Case Else
     MsgBox "Phien ban hien tai chung toi chua co file reg"
End Select
End Sub

Giờ bạn có thể gọi đoạn code đó trong 1 sự kiện nút nhấn hoặc trong sự kiện load form
Mã:
Private Sub Command0_Click()
setReg
End Sub

Chú ý: đối với Access XP bạn phải thay các chữ "11.0" thành 10.0 ( hoặc 12.0 đối với 2k7 )
Các bạn cũng có thể download demo đính kèm bên dưới về thử!
Chúc thành công
Để Download demo và thảo luận thêm về chủ đề này, mời ghé thăm:

http://thuthuataccess.com/forum/Thread-set-security-low-cho-access