Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

3/26/10

Kiểm tra kiểu dữ liệu của fields

Hỏi: tôi có một table có field MASO, tôi không rõ kiểu dữ liệu của Field. Muốn tự động kiểm tra xem Field đó có kiểu dữ liệu là gì (haquocquan)

Đáp:

Nhập function sau vào:

Code:

Function TypeField(T As String, F As String) 
'T: tên table, F: tên Field
TypeField = FieldType(CurrentDb.TableDefs(T).Fields(F).Type)
End Function
'----------------------------------------
Function FieldType(intType As Integer) As String
  Select Case intType
   Case dbBoolean
     FieldType = "dbBoolean"
   Case dbByte
     FieldType = "dbByte"
   Case dbInteger
     FieldType = "dbInteger"
   Case dbLong
     FieldType = "dbLong"
   Case dbCurrency
     FieldType = "dbCurrency"
   Case dbSingle
     FieldType = "dbSingle"
   Case dbDouble
     FieldType = "dbDouble"
   Case dbDate
     FieldType = "dbDate"
   Case dbText
     FieldType = "dbText"
   Case dbLongBinary
     FieldType = "dbLongBinary"
   Case dbMemo
     FieldType = "dbMemo"
   Case dbGUID
     FieldType = "dbGUID"
  End Select
End Function 
Bây giờ có thể tùy ý sử dụng, ví dụ:
Code:
Private Sub Command0_Click()
MsgBox TypeField("Table1", "MASO")

End Sub 
Demo DownLoad

____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.com/forum