Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

2/1/10

Liên kết tới CSDL là Foxpro,dBase,Access...

Function ConnectSource(DBF As String, Tenbang As String)
    Dim db As Database, tb As TableDef
    Set db = CurrentDb
    On Error Resume Next
    DoCmd.RunSQL ("drop table " + Tenbang)
    On Error GoTo 0
    Set tb = db.CreateTableDef(Tenbang)
    tb.Connect = ("FoxPro 2.6;Database=path")    tb.SourceTableName = DBF
    db.TableDefs.Append tb
    Set db = Nothing
End Function
Tương tự, nếu muốn nối tới dbase,bạn thay Foxpro bằng Dbase..
- Nếu muốn link tới một File Access có mật khẩu bạn thay dòng in đậm như sau:
tb.Connect = (";pwd=******;Database=path")

nguồn: blog suu tam thu thuat