Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

12/7/09

Xử lý hiện thông báo khi không nhập dữ liệu vào texbox

Bạn sử dụng event on Lost Focus của textbox muốn ktra. Khi thoát khỏi thì check có IsNull hay kô? nếu IsNull là true thì quay lại ô đó textbox.SetFocus


Vd: bạn có textbox Date

Private Sub txtDate_LostFocus()
If IsNull(txtDate) Then
MsgBox "Ban phai nhap ngay vao o nay", vbCritical, "Thong bao"
txtDate.SetFocus
Cancel = True
End Sub
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum