Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

12/7/09

View report ở chế độ cố định

Hỏi: Làm thế nào để View report ở chế độ cố định


Trả lời :

Dim stDocName As String
stDocName = "R01_Du An Moi"
DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview
DoCmd.Maximize
DoCmd.RunCommand acCmdZoom75

' Các chế độ zoom khác :

' DoCmd.RunCommand acCmdFitToWindow
' DoCmd.RunCommand acCmdZoom10
' DoCmd.RunCommand acCmdZoom25
' DoCmd.RunCommand acCmdZoom50
' DoCmd.RunCommand acCmdZoom75
' DoCmd.RunCommand acCmdZoom100
' DoCmd.RunCommand acCmdZoom150
' DoCmd.RunCommand acCmdZoom200


Nguồn: http://my.opera.com/bvlbp/blog/thu-thuat-acc
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum