Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

12/21/09

Tạo số phiếu tăng theo mẫu : date+STT

 Hôm trước mình giới thiệu thủ thuật tạo số phiếu tăng tự động theo đoạn code của anh phatnq2002  trang Dân Kế Toán
Tạo số chứng từ tăng dần và reset mỗi tháng

Hôm nay, mình giới thiệu đoạn code tạo số chứng từ tăng dần theo mẫu dạng: dd/mm/yy + số TT
Để số thứ tự tự động tăng dần để trường STT là Text. Đồng thời ta thêm 1 trường couter kiểu Number - Integer để đếm số phiếu trong ngày. Trường này sẽ tăng khi bạn nhập phiếu mới với giá trị = max giá trị ngày đó.
Trường STT của bạn sẽ được set giá trị = Date & "-" & format(Couter,"000")

* Chú ý: để biết 1 record có phải được thêm mới hay không, bạn xét ở sự kiện Form_Current() của form. Nếu STT của bạn là null thì nó là record mới.
Private Sub Form_Current()
'Kiểm Tra số thứ tự, nếu Null thì đó là recodr mới
If IsNull(Me.STT) Then
STT.Value = SoTT
End If
End Sub

Function SoTT() As String
Dim so As Integer
so = Nz(DMax("[Couter]", "BangChi", "[Date]= date()"))
Couter.Value = so + 1
SoTT = Date & "-" & Format(Couter, "000")
End Function
 Mời các bạn xem demo về xem:
DownLoad
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.co.cc/forum