Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

12/15/09

Tạo số chứng từ tăng và reset khi sang tháng khác

Hỏi: Tôi muốn chứng từ phát sinh trong tháng thì tăng tự động, qua tháng tính lại từ đầu.

Đáp:

Dim so
so = DMax("SOCT", "table", "Year(ngayhachtoan) = " & Year(Date()) & " AND Month(ngayhachtoan) = " & Month(Date()))
If Nz(so, 0) = 0 Then
soct = "0001"
Else
soct = Right("000" & CInt(so) + 1, 4)
End If


Trả lời của phatnq2002  trang Dân Kế Toán
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum