Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

12/29/09

Lập Hàm có lượng tham số thay đổi

Hỏi: Bạn HaQuocQuan có hỏi làm sao tạo một hàm có số lượng tham số tùy ý.
Đáp: Điển hình của các hàm có tham số tùy ý ta có thể thấy ở Excel, nó thường ở dạng
Hàm( mảng các tham số, hằng số 1, hằng số 2...)

Với hằng số để cho ta biết trong trường hợp nào thì trả về giá trị nào.
Dưới đây, mình xin tạo 1 hàm có số tham số thay đổi tương tự hàm sum của Excel

Function SumC(A As Variant)
Dim tong
   tong = 0
   For Each I In A
   tong = tong + I
   Next I
   SumC = tong
End Function
 Và bây giờ ta có thể gọi hàm sum như sau:
Private Sub Command7_Click()
   MsgBox "Tong cua 10,20,50,60 la " & SumC(Array(10,20,50,60))
End Sub

Kết quả hiện lên 1 messenge: 170