Tìm thủ thuật nhanh hơn với chức năng tìm trong Blog

12/5/09

Đăng nhập sai 5 lần chờ 15 phút

Question :Thấy các diễn đàn chỉ cho đăng nhạp 5 lần,nếu sai thì 15 phút sau mới cho đang nhập lại.Thế thì mình nghĩ ra ý tương rằng,cái này chúng ta có thể áp dụng trong Form đăng nhập được không.Điều kiện:
 Đăng nhập sai 5 lần thì dù có đăng nhập đúng đi chăng nữa cũng không vào đuợc CSDL.


Reply :
Xin giới thiệu bạn hàm Sleep( số miligiây) dùng để delay chương trình
Để dùng hàm nay, bạn phải khai báo API.
Tạo 1 module và khai báo API sau:
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)

Trong form đăng nhập, bạn tạo 1 biến để đếm. Sau mỗi lần nhập pass nó sẽ đếm lên 1.

Code:
dem=dem+1
If Dem mod 5 =0 then
  MsgBox "Sai Pass 5 lan, ban phai cho 15 phut moi duoc dang nhap"
   Sleep (1800000)
End If
---------------------------------------------------------------------
Bạn cũng có thể lợi dụng timer của Form ( set interval 1000 )để đếm giờ bằng cách tạo 1 biến demgiay. Khi nhập pass sai lần thứ 5, thì demgiay=0.
Trong sự kiện timer , demgiay =demgiay +1
Như vậy. bắt đầu kiểm tra pass, bạn đặt điều kiện:
If (dem mod 5 =0 ) and (demgiay < 180 =0) then
msgbox " bạn nhap sai pass 5 lan, ban phai doi 15 phut moi nhap lai duoc, thoi gian con lai : " & 180 - demgiay & "giay"
else
' doan code kiem tra pass
dem = dem +1
demgiay=0
End If
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm tại: http://thuthuataccess.co.cc/forum